ANBI-status

Onze gemeente heeft een ANBI-status. Door deze status zijn uw giften belastingaftrekbaar.

Algemene gegevens

Naam ANBI: Evangelische Gemeente Levend Water
RSIN/Fiscaal: 820216604
KvK: 30250370
Website: levendwatermaarssen.nl
E-mail: secretariaat@levendwatermaarssen.nl
Adres diensten: Niftarlake College, Pauwenkamp 151, 3607 GK Maarssenbroek
Postadres: Bloemstede 56, 3608 TH Maarssen

Evangelische Gemeente Levend Water is aangesloten bij de UNIE-ABC die een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op Evangelische Gemeente Levend Water te Maarssen.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de raad, welke bestaat uit oudsten en eventueel ook diakenen. Tot de oudsten wordt ook gerekend de voorganger. De raad van de gemeente bestaat momenteel uit 4 oudsten, waaronder 1 oudste-voorganger.

De raad is verantwoordelijk voor de zaken van de gemeente en behartigt deze, initieert beleid, voert de besluiten van de ledenvergadering uit en beheert de goederen en financiële middelen van de gemeente.

Doelstelling en visie

Evangelische Gemeente Levend Water stelt zich ten doel:

 1. God te verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt.
 2. Het evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus.
 3. Ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven overeenkomstig Handelingen 2:42.
 4. De gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon.
 5. In diakonale en pastorale nood voorzien.
 6. In haar eigen financiële behoeften voorzien.

Beleidsplan

De gemeente tracht de hierboven omschreven doelstellingen te bereiken door middel van activiteiten zoals:

 • de prediking van het Woord van God.
 • het houden van samenkomsten.
 • Bijbelstudie- en gebedsavonden.
 • kinder- en jeugdwerk.
 • evangelisatie en zendingswerk.
 • pastoraal en diaconaal werk.

Beloningsbeleid

Evangelische Gemeente Levend Water heeft één betaalde parttime medewerker, namelijk de voorganger. Hij krijgt een beloning volgens het functie-classificatie-systeem van de UNIE-ABC. Het salaris wordt jaarlijks geïndexeerd.

ANBI formulier