Privacy Statement Evangelische Gemeente Levend Water

Evangelische Gemeente Levend Water (EGLW) is een zelfstandig kerkgenootschap. Als zodanig verwerkt EGLW persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Dit betreft met name persoonsgegevens van leden en hen die regelmatig deelnemen aan onze activiteiten.

Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen van de privacywetgeving. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
de door leden en overige relaties verstrekte persoonlijke informatie.

Persoonsgegevens

EGLW houdt een ledenadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn die personen die een cursus, dienst of activiteit voor of namens EGLW verzorgen. Relaties zijn ook contactpersonen van landelijke of regionale christelijke organisaties waar EGLW op enige wijze contact mee onderhoudt.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van de leden:
voornaam
achternaam
geslacht
geboortedatum
adres, postcode en woonplaats
telefoonnummer(s)
e-mailadres
burgerlijke staat
naam thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar.
geboortedatum thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar.
datum doop

Van de andere relaties worden de volgende gegevens verzameld:
voornaam
achternaam
geslacht
adres, postcode en woonplaats
telefoonnummer(s)
e-mailadres
indien nodig: IBAN

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat bij beëindiging van uw lidmaatschap van of de relatie met EGLW uw gegevens verwijderd worden.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw gegevens opvragen of laten wijzigen door contact op te nemen met de secretaris van onze gemeente (via het webformulier op onze Contact-pagina).

EGLW is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van EGLW. Hier kunt u ook terecht voor het afmelden van digitale nieuwsbrieven en andere e-mails van EGLW.